Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Medezeggenschapsraad

Doel van de Medezeggenschapsraad
Als medezeggenschapsraad, bestaande uit teamleden en ouders, willen wij proactief mede vorm geven aan het beleid op SBO het Mozaïek en binnen het SO/SBO cluster en willen wij bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.
Dit doen we door:
 • De beleidsvoorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
 • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Het Mozaïek beïnvloeden.
 • Een bijdrage te leveren, zowel op lokaal niveau binnen de eigen school, als in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
  Bevoegdheden en taken
  In het medezeggenschapsstatuut en medezeggenschapreglement staan alle  rechten van de  medezeggenschapsraad benoemd, voortvloeiend uit de WMS. Hierbij dient het bevoegd gezag dus tijdig vooraf aan de MR advies of instemming te vragen.
 • Instemmingsrecht
  Het schoolbestuur kan dus bepaalde plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben apart instemmingsrecht over zaken die betrekking hebben op ouders zoals de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Adviesrecht
  In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen. U kunt dan denken aan een wijziging in de organisatie van de school, vakantieregeling of de aanstelling of ontslag van de schoolleiding. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen. 
  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en GMR-platform

  Omdat een aantal zaken voor alle scholen van Kindante van toepassing zijn, hebben de afzonderlijke MR-en een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke MR (GMR). De leden van de GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke scholen. In het GMR-platform zitten van elke school 2 personen, waarvan één namens de ouders en één namens het personeel. De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur van Kindante.
  Samenstelling
  De samenstelling van de MR voor schooljaar 2023-2024 bestaat uit:
Personeel Ouders
Goyka Wolter
Romy Vanderbroeck
Sandra Schiffelers
Tamara Nussy (voorzitter)
Rosy Reubsaet
Desiré Adriaens
 

De directeur van Het Mozaïek woont altijd een deel van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij.

De medezeggenschapsraad maakt ieder jaar een activiteitenplan.
Dit kunt u via deze link lezen voor schooljaar 2023-2024.

 
Interesse
Wilt U met ons meedenken en meebeslissen over het beleid van onze school en ons bestuur? Kom dan gerust eens kijken. U kunt vrijblijvend een vergadering bijwonen! Ook kunt U vergaderverslagen lezen. Die zijn net als de bijeenkomsten openbaar.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U mailen naar: 
mr-mozaiek@sbohetmozaiek-sittard.nl


Contact
Door medezeggenschap bouwen we samen aan de school! Het is daarom belangrijk dat u als ouders 'onze ogen en oren' bent en de MR informeert over zaken die spelen en/of die mogelijk aandacht behoeven. Spreek ons daarom gerust aan of mail ons! Mailen is mogelijk via volgend mailadres: mr-mozaiek@sbohetmozaiek-sittard.nl